Здравко Карамитев – управител на хоспис „Добролюбие“, специално за „Форум Медикус“

– Как днес, след 10 години дейност, оценявате инициативата да бъде разкрит точно такъв вид хоспис в Кърджали?

– Хоспис” Добролюбие” е дъщерно дружество на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски”, институциализиран по проект на програма ФАР през 2008 г. През октомври тази година бяха навършени 10 години самостоятелна дейност. Десет години са сериозен период за ново дружество, за да намери то своята ниша на пазара. Със задоволство споделям, че усилията за интегриране на медико-социални услуги в болницата чрез изграждане на хоспис не са били напразни. Въпросът дали хосписът е необходима институция вече не е на дневен ред. В последните години се наблюдава трайна и устойчива тенденция на повишено търсене на услугите, предлагани от хосписа. Дружеството придоби крехка, но устойчива финансова самостоятелност и се наложи като отлична практика.

– Какво говорят числата за направеното през този период?

– Хоспис „Добролюбие“ разполага с 40 мултифункционални легла, стационирани в две бази, които са функционално свързани с всички структури на болницата. През годините през хосписа са преминали близо 1200 пациенти, 120 от тях са по договор с РЗОК по КП №297 „Палиативни грижи при онкологично болни”. За палиативните случаи има обособени палиативни сектори, оборудвани с необходимата апаратура. Услугите на хосписа са ползвали пациенти от цялата страна, като най-голямо търсене извън нашата област се отчита от пациенти от Хасково. Работили сме със социалните служби на Хасково, Свиленград и Харманли. Насочени от тях пациенти престояваха при нас, а за престоя им плащат социалните служби. Социални случаи имаме и от общините на Кърджалийска област, разходите за престоя се заплащат от съответната община. С общината в Кърджали имаме договор за годишна издръжка на едно социално легло.

– Какво, според Вас, още трябва да се направи за утвърждаването на активностите в хосписа?

– Трябва да се търсят механизми за активиране на обществото и политическата класа за разработване на пакети от грижи, които да се изпълняват от хосписи.  Ще маркирам няколко направления, които имат потенциал с малко ресурс да постигнат добри резултати:

  • Разработване на пакет от клинични пътеки за хосписи, които се  финансират от НЗОК;
  • Социалните служби и общините да делегират на хосписите извършване на определени пакети от медико-социални услуги срещу ползване на публичен ресурс. Възможно е въвеждането на ваучери за грижи в хоспис, лимитирани времево – 2х20 дни или 2х30 дни годишно, по подобие на палиативната грижа, финансирана от НЗОК;
  • Данъчни облекчения за публично-частни партньорства със стопански и нестопански организации, извършващи хосписни и палиативни грижи;
  • Активиране на НПО за подпомагане на хосписите чрез включване на НПО в предоставянето на грижи;
  • Подпомагане на хосписите с кампании за набиране на средства и учредяване на лобиращи организации;
  • Активиране на медиите за популяризиране на положителни практики и партньорство с доставчиците на медико-социални и палиативни грижи;
  • Учредяване на Асоциация на хосписите в България.

– Вие сте дъщерно дружество на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“. Какви са взаимоотношенията с болницата? От кои други обществени структури получавате подкрепа?

– Ръководният екип на областната болница адекватно отчита всички проблеми, предизвикани от дългите здравни и социални реформи. Концепцията на ръководството цели да превърне болницата в мултикомплекс, предлагащ грижи от раждането до края на житейския път, чрез комплексни грижи, съобразени с  демографските процеси и реалните потребности.

Именно тази адекватна и дългосрочна визия на изпълнителния директор проф. Тодор Черкезов позволи изграждането и развитието на новата здравна структура. През годините са създадени добри правила за съвместна работа както в лечебно-диагностичен, така и в административно-стопански аспект. С течение на времето ние все повече израстваме и ставаме самостоятелни. Със своята дейност хосписът започва да подпомага болницата. Локализиран в болницата, той поема една специфична медико-социална функция. Става дума за дейности, които са извън предмета на дейност на болницата и генерират загуби.

От друга страна, МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски” като най-голямото лечебно заведение в областта демонстрира своята корпоративна социална отговорност, като доброволно поема задължения, които надхвърлят общите законови и обичайните изисквания. Израз на тази корпоративна отговорност са именно проектите хоспис „Добролюбие“, „Кабинет по семейно планиране“, „Училище за майки“ и редица други инициативи, които носят добавена стойност, която е по-ценна от финансовата. Добавена стойност, която създава различен облик на болницата, допринася за устойчиво икономическо развитие и подобрява качеството на живота на хората от региона.

– През годините от къде получихте подкрепа и опора за благородното си начинание?

– Скоро след създаването на хосписа разбрахме, че финансиране  за този тип структури няма да има.  Липсата на сигурни приходи от обществен ресурс ни постави в критична ситуация. Оформи се приоритетно за хосписа  направление „Грижа за грижата“. Организирахме следните инициативи: „Ръка за помощ”, „За един по-достоен живот”, „Арт галерия „Милосърдие”, „Поставяне на билборд”, „Милосърдие чрез изкуство”, „Изграждане на алея „Добролюбие”, „Салон за красота”, Коледни инициативи, Великденски инициативи, „Сготви за баба“ и др.

Инициативите целят популяризиране на грижите, изграждане на критично отношение на подрастващите към проблемите на застаряващото население, сформиране на доброволен екип и набиране на средства за намаляване себестойността на услугите. По този начин се подпомага постигането на устойчив социален модел, осигуряващ достъпни, дългосрочни и качествени медико-социални и палиативни грижи. Всички инициативи са инициирани от нас. Надяваме се скоро процесите да „се обърнат“, общността да се активизира и сама да предложи начини за подпомагане.

Инициативите показаха, че обществена подкрепа не ни липсва. Подпомагат ни организации с различен юридически статут – като започнем с областната и общинската администрация, частния бизнес, медии неправителствени организации, та чак до детски организации. И най-важното е, че всички се радват на успехите ни. И ни сочат като отлична практика, която често служи за модел.

Източник: Форум Медикус