Престоят в хосписа е платен – заплаща се за леглоден.

Условията за прием и престой се уреждат с договор между пациента и лечебното заведение.

Приемат се следните пациенти:

 • пациенти в напреднал стадий на хронично-инвалидизиращи заболявания;
 • пациенти с онкологични заболявания;
 • декомпенсирани – сърдечни, белодробни, неврологични заболявания;
 • пациенти за възстановяване след операция – хирургични, ортопедични, неврологични и други;
 • пациенти с инсулт, преминали активно лечение;
 • възрастни пациенти, нуждаещи се от общи хигиенни грижи и хранене;
 • терминални пациенти (в края на жизнения си път);
 • пациенти с медико-социални проблеми.

Процедура по прием:

 1. Документи:
  • Лична карта на пациенти;
  • Етапна епикриза от ОПЛ, епикризи, лабораторни изследвания, образни изследвания и др.
 2. При постъпване се извършва оценка на тежестта на състоянието на пациентите по Оценъчна скала (РРС) в присъствието на придружител.
 3. Според степента на тежест се определя подхода на грижа и цената за леглоден:
  • Пациенти, оценени с 4 до 8 точки – лека тежест на състоянието – стандартен подход на хосписна грижа;
  • Пациенти, оценени с 9 до 12 точки – лека до средна тежест на състояние – специализиран подход на хосписна грижа.
  • Пациенти, оценени с 13 до 16 точки – тежко на състоянието – специализиран подход на хосписна грижа.
 4. Пациентите се насочват за прием от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, както и по собствено желание.